UserName:
 Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ԡ
 
 
 
 
   
 
 
ӹѡҹ֡͡
ԧ
 
  ռ 64600  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีจัดเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ( ตาดีกา )ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต และความต้องการของท้องถิ่น

๑. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษาเอกชน
๔. สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนให้เป็นระบบ
๓. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
๔. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
๕. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษาสูงขึ้น
๗. สถานศึกษาเอกชนร่วมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของชนในอำเภอสุไหงปาดี
 1. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุน (สื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง)
 2. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนต่อระดับอุดมศึกษา
 3. ร้อยละจำนวนสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี
 4. ร้อยละโรงเรียนที่ผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาO-NET เพิ่มมาก
 5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของอำเภอ
 6. จำนวนของโรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก
 7. ร้อยละของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
 8. ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้มาติดในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี
 9.  ร้อยละผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่ได้รับการพัฒนาร่วมสร้างสันติสุข และสร้างสมานฉันท์
 10. ร้อยละสถานศึกษาเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 11. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านอิสลาม I-NET เพิ่มขึ้น
 12. ร้อยละของบุคลากรในสำนักงาน โรงเรียนเอกชนสามัญ เอกชนสอนศาสนา สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์ฯ(ตาดีกา) ร่วมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในอำเภอสุไหงปาดี

 

 

  ӹѡҹ֡͡˧Ҵ
Office Of The Private Education Of Sugaipadi District
ʶҹ : ҡ˧Ҵ  ȺŵӺŻ    ˧Ҵ ѧѴҸ   96140
Դͺ : Tell.073-651-255 Fax.073-651-255
Webmaster : socho_padi@@hotmail.com