ǻЪѹ    51   ͧ   
ӴѺ
ͧ / ͧ
ѹ͹
1  
รับสมัครครูและผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   
03-04-2014 
2  
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557   
20-01-2014 
3  
สารวันครู 2557   
16-01-2014 
4  
สช.อ.สุไหงปาดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายใยโรงเรียนเอกชนอำเภอสุไหงปาดี   
29-03-2013 
5  
ประผลสอบ I-Net โรงเรียนและศูนย์(ตาดีกา) ในสังกัดสำนักงารการศึกษาเอกชนอำเภอสุไงปาดี   
02-05-2012 
6  
ประผลสอบ I-Net โรงเรียนและศูนย์(ตาดีกา) ในสังกัดสำนักงารการศึกษาเอกชนอำเภอสุไงปาดี   
02-05-2012 
7  
ประผลสอบ O-Net ปี ๒๕๕๔ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงารการศึกษาเอกชนอำเภอสุไงปาดี   
02-05-2012 
8  
ประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2555 (ตามรายละเอียดดังแนบ)   
22-02-2012 
9  
ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อดำเนินการจัดสนามสอบในแต่ละช่วงชั้น **ตารางสอบ O-NET ป   
10-10-2011 
10  
ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อดำเนินการจัดสนามสอบในแต่ละช่วงชั้น **ตารางสอบ O-NET ป   
10-10-2011 
11  
การดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 16 (เฉพาะโรงเรียนอิสลามอนุศาน์ และสถาบันปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม)   
02-09-2011 
12  
กำหนดให้สถานศึกษาต้องทำการประกันคุณภาพภายในทุกปีและทำรายงานประจำทุกปี   
08-08-2011 
13  
เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔   
04-08-2011 
14  
ประกาศ เงินค่าครองชีพชั่วคราว   
01-08-2011 
15  
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน   
22-07-2011 
16  
การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ   
22-04-2011 
17  
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลคะแนนการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๕๓   
22-04-2011 
18  
18-04-54 เรื่อง ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการเรียนฟรี   
18-04-2011 
19  
ที่ ศธ. ๐๒๑๑.๑๐.๑๓ / ว ๑๕๕   
05-04-2011 
20  
ที่ ศธ. ๐๒๑๑.๑๐.๑๓ /ว ๑๒๐   
25-03-2011 
  ͹Ѻ [ 1 ] 2 3 Ѵ