สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสได้ทำการโอนเงินค่าตอบแทน และค่าบริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และโอนค่าบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีก) ส่วนค่าตอบแทน ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีก) รอการจัดสรรจากส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว