ประกาศ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2555 (ตามรายละเอียดดังแนบ)