ประกาศ ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อดำเนินการจัดสนามสอบในแต่ละช่วงชั้น **ตารางสอบ O-NET ป.6,ม.3 และ ม.6**