เนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ขึ้น กำหนดให้สถานศึกษาต้องทำการประกันคุณภาพภายในทุกปีและทำรายงานประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา) สมศ.จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม