ประกาศ  เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนตุลาคม-ธันวาคม โอนแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ยกเว้นโรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอรือเสาะ  (06/07/54)