ด่วน

    ให้โรงเรียนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี ๑๕  ปี หน้าสถานศึกษาโดยให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามรูปแบบใหม่ที่กำหนด และขอให้ถ่ายรูปรายงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป

<<<< โหลดรูปแบบ >>>>