UserName:
 Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการต่างๆ
 
 
 
 
สำนักงานการศึกษาเอกชน
ลิงค์ทั่วไป
  มีผู้เข้าเยี่ยมชม 77533  คน

  หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัดนิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) พร้อมกับได้รับคำสั่งและการให้การสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้ผู้ประสานประจำอำเภอสุไหงปาดี(นายสรสรรค์ ดุลมนัส) ได้เข้าพบและขอคำปรึกษากับนายอำเภอสุไหงปาดี(นายจำนัล เหมือนดำ) เรื่องจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอ โดยได้อนุญาตให้จัดสร้างด้วยการต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎร์หลังเก่าสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ พร้อมกับรับพนักงานราชการจำนวน ๕ ตำแหน่ง

  1. นักจัดทั่วไป

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  3. นักวิชาการเงินและบัญชี

  4. นักวิชาการศึกษา

  5. นักวิชาการอิสลามศึกษา

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  โดยมีนายสรสรรค์  ดุลมนัส ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีคนปัจจุบัน
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส(นายธนน   เวชกรกานนท์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

 

 

 
  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี
Office Of The Private Education Of Sugaipadi District
สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี  เทศบาลตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   96140
ติดต่อสอบถาม : Tell.073-651-255 Fax.073-651-255
Webmaster : socho_padi@hotmail.com